Ogólne warunki zlecenia transportu drogowego

Poniższe warunki są integralną częścią otrzymanego przez Państwo zlecenia transportowego.

Ostatnia data aktualizacji: 01.12.2023 / dotyczy wszystkich zleceń wystawionych po tej dacie aż do dnia dzisiejszego

Niniejsze Ogólne warunki współpracy w zakresie realizacji zlecenia transportowego
(umowy przewozu) (zwane dalej jako „OWZ”) mają zastosowanie do wszystkich umów
przewozu (zwanych dalej „Zleceniami transportowymi”) zawieranych przez Jarzyna Trans
z siedzibą w Oświęcimiu, na podstawie których Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu
towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza granicami kraju.

 1. Każde zlecenie jest zleceniem transportowym wg Konwencji CMR i prawa
  przewozowego w przewozach krajowych. Przewoźnik ma obowiązek dopełnić wszelkich
  swoich obowiązków ciążących na nim jako Przewoźniku oraz zabezpieczyć prawa Jarzyna
  Trans i zlecającego przewóz oraz nadawcy i odbiorcy. Wszelkie zaniedbania Przewoźnika
  będą traktowane jako niedbalstwo.
 2. a) Niniejsze postanowienia dotyczą wszelkich dalszych Przewoźników, którym Przewoźnik
  powierza transport za zgodą Jarzyna Trans. Jarzyna Trans nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za dalszych Przewoźników, którym Przewoźnik powierzył transport bez
  zgody Jarzyna Trans. Przewoźnik nie ma prawa bez zgody Jarzyna Trans przekazywać
  zlecenia dalszym Przewoźnikom. W przypadku przekazania zlecenia lub ładunku bez
  zgody Jarzyna Trans dalszym Przewoźnikom Przewoźnik zapłaci karę umowną w
  wysokości 100% frachtu.
  b) Przewoźnik wykonujący zlecony transport jest zobowiązany do wysłania tuż po
  rozładunku (nie później niż do 2 godziny po) skanów dokumentów transportowych na
  maila dispo24@jarzynatrans.pl oraz oryginałów dokumentów na adres siedziby firmy w
  terminie 10 dni od momentu wykonania transportu. Jeśli w dokumentach transportowych
  nie będzie pieczątki Przewoźnika, Przewoźnik zobowiązany jest do wysłania skanu
  dowodu rejestracyjnego pojazdu który wykonywał transport ,w przeciwnym razie faktura
  zostaje zablokowana do momentu wyjaśnienia sprawy.
 3. Brak pisemnej anulacji w przeciągu 30 minut po wysłaniu przez Jarzyna Trans zlecenia
  do Przewoźnika na podany przez niego adres email oznacza, iż zlecenie zostało przyjęte
  przez Przewoźnika do realizacji na uzgodnionych warunkach.
 4. Przewoźnik gwarantuje, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa licencje i
  pozwolenia niezbędne do prawidłowego wykonania przewozu oraz odpowiednie i sprawne
  środki transportu.
 5. Przewoźnik zobowiązany jest do realizacji ciążących na nim obowiązków wynikających
  z Konwencji CMR, prawa przewozowego oraz umowy ze zlecającym przewóz, a w
  szczególności właściwego i należytego wypełniania listów przewozowych oraz
  dokumentów.
 6. Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres obowiązywania
  niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowej OCP w wysokości 200.000 euro lub
  równowartości 200.000 euro wyrażonej w innej walucie. Przewoźnik oświadcza, że Jego
  polisa OCP nie wyłącza rodzaju towaru i kraju będących przedmiotem realizacji
  niniejszego zlecenia. Ponadto oświadcza, że opłacił składkę na poczet zawartej polisy OCP
  przed przystąpieniem do wykonania Zlecenia transportowego, a polisa OCP obejmuje
  odpowiedzialność cywilną Przewoźnika za szkody powstałe wskutek rabunku lub rozboju,
  przewozu towarów niebezpiecznych, towarów wysokiego ryzyka kradzieży (np. sprzęt
  komputerowy i elektroniczny, kosmetyki, leki itd). W przypadku oświadczenia nieprawdy
  w niniejszym postanowieniu, Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą

(jak za rażące niedbalstwo) wobec Jarzyna Trans z tytułu niezastosowania się do
niniejszego postanowienia.

 1. Pojazd lub zespół pojazdów realizujący usługę przewozową musi być sprawny
  technicznie, czysty, posiadać ważne badania techniczne, ubezpieczenie OC i inne
  potrzebne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz
  unijnego. Na wyposażeniu pojazdu realizującego zlecenie muszą znajdować się pasy,
  maty antypoślizgowe, narożniki pod pasy. Przestrzeń ładunkowa musi być szczelna,
  sucha, czysta w środku oraz wolna od zapachów.
 2. Odmowa załadunku towaru z powodu niewłaściwego pojazdu lub pojazdu
  niespełniającego w/w norm obciąża tylko Przewoźnika.
 3. Przewoźnik przyjmuje solidarnie na siebie wszelkie obowiązki ciążące na Jarzyna Trans
  z tytułu przyjętego zlecenia przewozu.
 4. Przewoźnik gwarantuje, że będzie wykonywał przewóz zgodnie z prawem oraz
  umowami międzynarodowymi, odpowiednimi środkami transportu wg zlecenia
 5. Przewoźnik gwarantuje, iż kierowcy wykonujący zlecenie są zatrudnieni legalnie na
  podstawie umowy o pracę, zostali wybrani z należytą starannością, będą podlegali
  nadzorowi, przeszli szkolenie zawodowe, posiadają ważne prawo jazdy, odpowiednie
  doświadczenie w prowadzeniu pojazdów i zaświadczenia o odbyciu szkoleń potrzebnych
  do wykonania przewozu – za co Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność
 6. Przewoźnik ponosi wszelka odpowiedzialność za stan środków transportu,
  zatrudnienie kierowców oraz wypłatę należnego im wynagrodzenia. W szczególności
  wypłaty wynagrodzenia w krajach UE, gdzie będzie wykonywany transport. Niniejszym
  Przewoźnik zwalnia Jarzyna Trans, a także nadawców i odbiorców z odpowiedzialności i
  ewentualnych kar finansowych za nieprzestrzeganie wypłacania wynagrodzenia swoim
  kierowcom w krajach UE. Przewoźnik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich przepisów
  socjalnych, w tym o czasie pracy kierowców oraz odpoczynku. Przewoźnik ma obowiązek
  udzielić stosownych diet swoim pracownikom.
 7. Kierowca będzie zawsze posiadał przy sobie wszelkie niezbędne dokumenty do
  wykonywania transportu, a w szczególności aktualne badania techniczne i ubezpieczenia
  środków transportu oraz badania kierowcy i legalizacji tachografu, a także prawo jazdy z
  odpowiednimi uprawnieniami.
 8. Kierowca odpowiada za właściwe zabezpieczenie towaru na pojeździe. Przejęcie
  towaru przez kierowcę oznacza, iż ładunek przyjęto w stanie nienaruszonym, bez
  uszkodzeń, w ilości potwierdzonej dokumentami towarzyszącymi przewozowi.
 9. Kierowca zobowiązany jest :
  a) posiadać cały czas włączony telefon komórkowy (mobile) w celu bezpośredniego z nim
  kontaktu,
  b) przestrzegać przepisów wewnętrznych w miejscach załadunku i rozładunku towaru,
  c) zachowywać się kulturalnie, nie pić alkoholu ani zażywać innych środków
  odurzających, być czystym, schludnym oraz grzecznym wobec innych osób.
  d) załadować i/lub rozładować towar z pomocą powierzonego mu sprzętu.
  Samozaładunek i samorozładunek wliczony jest w koszt frachtu.
 10. Przyjęcie przez Przewoźnika przesyłki innej niż określonej w zleceniu jest na wyłączny
  koszt i ryzyko Przewoźnika. Przyjmuje się, że takie przesyłki nie były objęte zleceniem
  transportowym.
 11. Wszelki doładunek, rozładunek, przeładunek innych towarów niż zlecone i
  przewożonych na tym samym środku transportu mogą być realizowane tylko za pisemną
  zgodą Jarzyna Trans przesłaną e-mailem. Jakakolwiek zmiana miejsca rozładunku
  wymaga pisemnej zgody Jarzyna Trans przesłanej e-mailem. Za każde naruszenie
  niniejszego zakazu i brak zgody Jarzyna Trans Przewoźnik zapłaci karę umowną w
  wysokości 100% frachtu.
 12. Z chwilą załadunku Przewoźnik przejmuje na siebie ryzyko oraz koszty powstałe na
  trasie w wyniku niewłaściwego rozmieszczenia ładunku i przekroczenia nacisku na oś.
 13. Zlecenie przewozu może być anulowane przez Jarzyna Trans przed datą i godziną
  załadunku.
 14. W przypadku nie podstawienia przez Przewoźnika środka transportu pod załadunek w
  określonym czasie, podstawienie pojazdu nieodpowiedniego lub niepełnosprawnego,
  nieterminowej realizacji usługi przewozowej lub rezygnacji z przyjętego zamówienia w
  terminie krótszym niż 24 godziny przed datą i godziną załadunku Jarzyna Trans ma
  prawo zlecić zastępcze wykonanie usługi przewozowej innemu Przewoźnikowi. Jarzyna
  Trans obciąży Przewoźnika kwotą 100% Frachtu ustalonego na zleceniu.
 15. Wszelkie parkowanie winno się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych i
  na parkingach strzeżonych. Na parkingach nie strzeżonych można parkować pojazd tylko
  pod warunkiem, że kierowca nie będzie go opuszczał lub nie tracił z widoku pojazdu i
  ładunku. Jarzyna Trans, zlecający przewóz, nadawca lub odbiorca ma prawo wyłączyć
  możliwość parkowania na parkingach niestrzeżonych.
 16. Przewoźnik nie ma prawa bez pisemnej zgody Jarzyna Trans przesłanej e-mailem,
  przekazywać zleconych do przewozu towarów dalszym Przewoźnikom, ani zmieniać
  środka transportu. W przypadku naruszenia tego zobowiązania Przewoźnik zapłaci firmie
  Jarzna Trans karę umowną w wysokości 200% frachtu.
 17. W przypadku powierzenia transportu przez Przewoźnika dalszemu Przewoźnikowi, za
  zgodą Jarzyna Trans, Przewoźnik zobowiązany jest podać Jarzyna Trans jego dokładne
  dane teleadresowe i rejestrowe, przedstawić dokumenty jak polisy OCP, licencji,
  dokumenty rejestrowe, nr telefonu do kierowcy i inne informacje wymagane przez
  Jarzyna Trans. Przewoźnik ponosi pełną solidarną odpowiedzialność za takiego dalszego
  Przewoźnika. W przypadku niedopełnienia powyższych czynności Jarzyna Trans ma prawo
  naliczyć karę umowną w wysokości 100% frachtu.
 18. Przewoźnik ma obowiązek skalkulować swój fracht uwzględniając czas przejazdu i
  czas obowiązkowych postojów wg najkrótszej drogi.
 19. Czas załadunku do 24 godzin i czas rozładunku do 24 godzin od podstawienia
  samochodu, czas przestoju wynikający z czasu pracy kierowców (obowiązkowe postoje),
  czas przestoju powstały w wyniku korka, blokady lub wypadku na autostradzie, czas
  przestoju wynikający z dni wolnych w poszczególnych Państwach Unii Europejskiej i
  Państw nie należących do UE – są wolne od wszelkich opłat, frachtu, odszkodowań czy
  kar umownych dla Przewoźnika (czas wolny). Czas ten wynika z ryzyka wykonywania
  usług transportowych. Postój w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w danym
  państwie, w którym Przewoźnik odbywa postój, a także na granicy i w związku z
  oczekiwaniem w urzędzie celnym nie jest płatny. Opłaty za dłuższe postoje Przewoźnik
  może negocjować ze spedytorem zlecającym transport.
 20. W przypadku zwłoki w transporcie, uszkodzenia lub zagubienia przesyłki Przewoźnik
  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o powyższym Jarzyna Trans oraz
  ścisłego wypełnienia swoich obowiązków wynikających z Konwencji CMR i prawa
  przewozowego oraz zabezpieczyć prawa Jarzyna Trans i zlecającego przewóz oraz
  nadawcy i odbiorcy. W szczególności Przewoźnik ma obowiązek uczestniczyć we wszelkich
  protokołach i oględzinach. Przewoźnik na piśmie przedstawi Jarzyna Trans okoliczności w
  jakich doszło do zwłoki lub uszkodzenia czy zagubienia przesyłki.
 21. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia oraz zniszczenie
  lub utratę przesyłki od chwili załadunku. Jarzyna Trans informuje Przewoźnika, że
  przesyłka objęta jest szczególnym interesem w dostawie z uwagi na współpracę Jarzyna
  Transz jego klientem oraz na zapewnienie klientowi ciągłości pracy jego przedsiębiorstwa.
 22. W przypadku awarii umówionego pojazdu, w trakcie realizacji transportu, Przewoźnik
  zobowiązany jest do podstawienia odpowiedniego zastępczego środka transportu.
 23. Wszelkie mandaty lub kary nałożone na Przewoźnika obciążają tylko jego i nie mogą
  być w jakikolwiek sposób przerzucane na Jarzyna Trans lub zlecającego przewóz,
  nadawcę czy odbiorcę.
 24. Dniem wykonania (zakończenia) usługi transportowej jest dzień dostarczenia do
  Jarzyna Trans prawidłowo wystawionej faktury z wszelką dokumentacją transportową
  potwierdzającą (wydanie) odbiór towarów przez Odbiorcę (w tym 2 listów CMR,
  Lieferschein, dokumentu WZ, wszystkich innych dokumentów załączonych do zleconego
  transportu jak np. kwit paletowy, itp). Dokumenty przewozowe muszą być czytelne.
  Warunkiem terminowej zapłaty jest dostarczenie Jarzyna Trans wszystkich dokumentów
  przewozowych w oryginale, w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku
  niedostarczenia dokumentów przewozowych w terminie 10 dni od dnia wykonania
  przewozu Jarzyna Trans może naliczyć karę umowną w wysokości 50 EUR za każdy
  rozpoczęty tydzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 100% frachtu.
 25. Na fakturze wystawionej przez Przewoźnika powinien znajdować się numer zlecenia
  transportowego, na podstawie którego została ona wystawiona oraz numer konta
  walutowego, na który powinien zostać zrealizowany przelew. Numer konta zostanie
  przypisany do danego kontrahenta. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego,
  Przewoźnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Jarzyna Trans przesyłając
  e-mail na adres invoice@jarzynatrans.pl lub pismo pocztą tradycyjną. Jarzyna Trans nie
  ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w płatnościach wynikające z braku
  poinformowania Przewoźnika o zmianie numeru rachunku bankowego.
  W sytuacji gdy transport rozpoczyna się i kończy w Szwajcarii, Norwegii lub Wielkiej
  Brytanii to VAT na fakturze NP., natomiast w sytuacji gdy transport kończy w Szwajcarii,
  Norwegii lub Wielkiej Brytanii to VAT na fakturze 0%.
  Gdy używasz „metody kasowej”, na fakturze powinna być ona zaznaczona kolorowym
  zakreślaczem (w przeciwnym razie zostanie nałożona kara do 50€).
  32.Termin płatności 60 dni liczony jest od dnia dostarczenia oryginalnych dokumentów
  transportowych pod warunkiem należytego wykonania usług, zgodnie ze zleceniem.
 26. Dopuszcza się możliwość zapłaty za FV wystawioną w walucie EUR poprzez
  zrealizowanie przelewu w walucie PLN po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego
  dzień wykonania usługi (Art. 358 par 2. KC w zw. z Art. 353 prim KC).
 27. Przewoźnik, który spowodował szkodę ponosi ciężar odszkodowania, zgodnie z art.37
  Konwencji CMR, prawa przewozowego i k.c. Jarzyna Trans ma prawo wystąpić z regresem
  wobec winnego Przewoźnika.
 28. Przewoźnikowi nie przysługuje prawo zatrzymania na przesyłce
 29. Na podstawie art. 509 k.c. wyłącza się prawo cesji (przelewu) jakichkolwiek
  wierzytelności Przewoźnika wynikających ze zleconego przewozu bez pisemnej zgody
  Jarzyna Trans przesłanej na adres e-mail.
 30. Strony są zobowiązane do przestrzegania wzajemnej tajemnicy handlowej, przepisów
  RODO oraz nie podejmowania czynów nieuczciwej konkurencji.
 31. Strony przyjmują, że Przewoźnik nie podejmie żadnych działań nieuczciwej
  konkurencji opisanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993 r.
  Jarzyna Trans informuje, że dane zlecającego przewóz, dane nadawcy, dane odbiorcy
  oraz przesyłki i stosowanych cen objęte są tajemnicą handlową Jarzyna Trans. Za
  naruszenie powyższej tajemnicy lub podjęcie czynności nieuczciwej konkurencji (wg art.
  2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) Jarzyna Trans obciąży Przewoźnika karą
  umowną w wysokości 100.000 EUR z uwagi na znaczenie dla Jarzyna Trans jego klientów
  i wykonywanych usług, a także dodatkowo 10.000 EUR za każde przyjęte w wyniku
  nieuczciwej konkurencji zlecenie od klienta Jarzyna Trans. Jarzyna Trans może żądać
  odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych. Zakaz naruszania
  tajemnicy handlowej lub podjęcie czynności nieuczciwej konkurencji obowiązują przez
  okres współpracy oraz przez 2 (dwa) lata od momentu zakończenia ostatniego zlecenia
  transportowego.
 32. Umowa transportu na niniejszych warunkach może być zawarta pisemnie (pisemne
  zlecenie, umowa, fax, itp.), przez środki komunikacji elektronicznej (np. mail, sms, giełdy
  transportowe, i inne), a także telefonicznie.
 33. Przyjmuje się w razie wątpliwości, że osoby prowadzące rokowania w zakresie
  zlecenia, zlecające i przyjmujące zlecenie (np. spedytorzy i pracownicy obu stron) są
  umocowane do zawarcia wiążącej umowy transportu na niniejszych warunkach i
  posiadają w tym zakresie stosowne umocowanie. Kto zawarł umowę bez umocowania
  sam jest zobowiązany do naprawienia szkody drugiej stronie, którą druga strona poniosła
  przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego
  zakresu.
 34. Przystąpienie do wykonywania transportu oznacza zawarcie umowy na niniejszych
  warunkach przez czynności faktyczne.
 35. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo
  dla siedziby Jarzyna Trans.
 36. Jarzyna Trans ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień OWZ. Zmiana danych
  teleadresowych (w tym adresów e-mail i adresów stron www) wskazanych w OWZ lub
  oczywistych omyłek pisarskich, nie stanowi zmiany OWZ. Zmiany wchodzą w życie z
  chwilą udostępnienia zmienionego tekstu OWZ Przewoźnikowi.
 37. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia transportowego
  przez Przewoźnika, w sposób dla którego w OWZ nie została przewidziana inna kara
  umowna, Przewoźnik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Jarzyna Trans kary umownej
  w wysokości 100% frachtu.